Naujos galimybės pradėti verslą – kuriamas Verslumo skatinimo fondas

Darius · 2010-01-27 Naujienos


Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašyta trišale sutartimi įsteigtas Verslumo skatinimo fondas, kurio paskirtis – skatinti verslumą, savarankišką užimtumą ir naujų darbo vietų kūrimą. Taip siekiama sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą, o socialinėms įmonėms – plėtoti esamą. Vienas iš fondo prioritetų – jaunimo verslumo skatinimas.

Planuojama, kad nuo kitų metų vidurio (2010) šis fondas pradės teikti paskolas ir (ar) subsidijas – mikrokreditus iki 86 tūkst. litų. Į juos pretenduoti galės labai mažos, mažos ir socialinės įmonės bei fiziniai asmenys. Pradedantieji verslą pirmiausia turės parengti konkretų verslo planą. Kad tai padaryti būtų lengviau, bus skiriami konsultantai, kurie mokys ir konsultuos paskolos gavėjus rengiant ir įgyvendinant verslo planą.

Šia trišale sutartimi bus įgyvendinama Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonė „Verslumo skatinimas“. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 5000 šalies gyventojų, iš kurių 1200 bus suteiktos paskolos verslui pradėti arba plėtoti jau turimą. Priemonei įgyvendinti iki 2015 metų planuojama skirti iki 50 mln. litų ESF lėšų.

Verslumo skatinimo priemonės tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemone, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Priemonės įgyvendinimas (paskolų teikimas ir (ar) subsidijos) bus derinamos su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus.

Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Verslumo skatinimas“ (toliau – Priemonė) yra steigiamas Verslumo skatinimo fondas, paskiriamas fondo valdytojas, viešųjų pirkimų būdu atrinksiantis finansų inžinerijos priemonės valdytoją (-us) (finansų instituciją). Priemonės valdytojas teiks paskolas ir (ar) subsidijas labai mažoms, mažoms įmonėms, fiziniams asmenims, pradedantiems verslą ir socialinėms įmonėms, plėtojančioms verslą, derindamas su pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu.

Mokymo ir konsultavimo veiklos bus įgyvendinamos keliais etapais*:

1) asmens verslumo gebėjimų įvertinimas. Neturintiems verslumo žinių ir patirties bus organizuojami bendrieji mokymai (pvz., apie įmonių steigimą, verslo plano rengimą, finansinę apskaitą ir pan.);

2) konsultacijos dėl verslo planų rengimo;

3) konsultacijos gavusiems paskolą ir pradedantiems verslą.

*Mokymai ir konsultavimas nėra privalomos veiklos. Jeigu nustatoma, kad asmuo turi verslumo žinių ir patirties, savo jėgomis parengęs verslo planą jis gali iš karto prašyti paskolos.

Paskolų gavėjai:

1) fiziniai asmenys, norintys pradėti verslą;

2) registruoti ir veikiantys ne ilgiau nei vienerius metus: labai mažos, mažos  įmonės bei  fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą: labai mažos ir mažos įmonės reiškia labai mažas ir mažas įmones, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB bei ją įgyvendinančiame Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

– fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą reiškia verslininkus, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

3) socialinės įmonės, plėtojančios verslą: socialinės įmonės reiškia socialines įmones, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme.

Tinkamos veiklos sritys: tinkamos visos veiklos sritys, išskyrus 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1998/2006 „dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai“ 1 straipsnio 1 dalyje nustatytas išimtis. Netinkamas veiklos sritis nustatančius dokumentus galite rasti čia:
http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=49007&p_query=&p_tr2=2 (I priedas)

http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=51754&p_query=&p_tr2=2

Paskolos dydis – iki 86 tūkst. Lt.

Paskolos grąžinimo terminas – 3-5 metai.

Paskolos teikimo intensyvumas – iki 90 proc. projekto vertės (t. y. 10 proc. projekto vertės turės sudaryti nuosavos lėšos).

Planuojamos taikyti paskolų teikimo lengvatinės priemonės:

–    INVEGA valstybės garantija;

–    paskolos palūkanų kompensavimas;

–    žemesnės palūkanų normos ar dalies paskolos negrąžinimas įvykdžius 70-80 proc. verslo plano rodiklių.

Planuojamos taikyti palankesnės paskolų teikimo sąlygos prioritetinėms grupėms:

–    bedarbiams,

–    neįgaliesiems,

–    jaunimui iki 29 m.,

–    vyresniems kaip 50 m. asmenims.

Kol nėra atrinktas finansų inžinerijos priemonės valdytojas (-ai) (finansų institucija), negalime įvardyti konkrečių paskolų teikimo sąlygų (pvz., palūkanų normos).

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2018. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.